To first page To previous page To next page To last page
Noctuoidea of Canada

J. T. Troubridge & J. D. Lafontaine

Subfamily Noctuinae

Tribe Agrotini: Feltia - Trichosilia


Feltia herilis

Feltia jaculifera

Feltia subgothica

Feltia tricosa

Onychagrotis rileyana

Peridroma saucia

Protexarnis balanitis

Protogygia enalaga

Protogygia querula

Pseudorthosia variabilis

Trichosilia beringiana

Trichosilia boreana

Trichosilia geniculata

Trichosilia manifesta

Trichosilia mollis

Trichosilia nigrita

Trichosilia woodiana

To top of page To first page To previous page To next page To last page