To first page To previous page To next page To last page
Noctuoidea of Canada

J. T. Troubridge & J. D. Lafontaine

Subfamily Noctuinae

Tribe Agrotini: Actebia - Eucoptocnemis


Actebia fennica

Actebia fennica

Agrotis arenarius

Agrotis daedalus

Agrotis gladiaria

Agrotis gravis

Agrotis ipsilon

Agrotis kingi

Agrotis obliqua

Agrotis orthogonia

Agrotis robustior

Agrotis ruta

Agrotis stigmosa

Agrotis subterranea

Agrotis subterranea

Agrotis vancouverensis

Agrotis venerabilis

Agrotis vetusta

Agrotis volubilis

Anicla infecta

Copablepharon absidum

Copablepharon fuscum

Copablepharon grandis

Copablepharon hopfingeri

Copablepharon longipenne

Copablepharon viridisparsa

Euagrotis exuberans

Euagrotis forbesi

Euagrotis illapsa

Euagrotis tenuescens

Euagrotis tepperi

Eucoptocnemis fimbriaris

Eucoptocnemis fimbriaris

To top of page To first page To previous page To next page To last page