To first page To previous page To next page To last page
Noctuoidea of Canada

J. T. Troubridge & J. D. Lafontaine

Subfamily Euteliinae


Eutelia pulcherrimus

Marathyssa basalis

Marathyssa inficita

Paectes abrostolella

Paectes nubifera

Paectes oculatrix

Subfamily Herminiinae


Bleptina caradrinalis

Chytolita morbidalis

Chytolita petrealis

Idia aemula

Idia americalis

Idia denticulalis

Idia diminuendis

Idia forbesii

Idia immaculalis

Idia julia

Idia laurentii

Idia lubricalis

Idia majoralis

Idia occidentalis

Idia rotundalis

Idia scobialis

Lascoria ambigualis

Macrochilo absorptalis

Macrochilo bivittata

Macrochilo litophora

Macrochilo louisiana

Macrochilo orciferalis

Palthis angulalis

Palthis asopialis

Phalaenophana pyramusalis

Phalaenostola eumelusalis

Phalaenostola hanhami

Phalaenostola larentioides

Phalaenostola metonalis

Redectis vitrea

Renia discoloralis

Renia factiosalis

Renia flavipunctalis

Renia sobrialis

Tetanolita mynesalis

Tetanolita palligera

Zanclognatha bryanti

Zanclognatha cruralis

Zanclognatha deceptricalis

Zanclognatha inconspicualis

Zanclognatha jacchusalis

Zanclognatha laevigata

Zanclognatha laevigata

Zanclognatha lituralis

Zanclognatha lutalba

Zanclognatha lutalba

Zanclognatha obscuripennis

Zanclognatha ochreipennis

Zanclognatha pedipilalis

Zanclognatha protumnusalis

Zanclognatha theralis

To top of page To first page To previous page To next page To last page